...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกองสุขศึกษา และ สบส.6 ชลบุรี ประจำปี 2560

    •       วันทึ่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลพนมสารคาม, นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธาน คกก.มาตรการงานสุขศึกษา , นางภมร พื้นบาตร ประธาน คกก.สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นำเสนอต่อทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกองสุขศึกษา และ สบส.6 ชลบุรี ประจำปี 2560 เข้ามาประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา และมาตรฐานการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย
      อาคาร โครงสร้าง สภาพแวดล้อม การสื่อสารและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และได้เข้าเยี่ยมสำรวจพื้นที่ หน่วยงานภายในโรงพยาบาลพนมสารคาม