...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • ประชุมวิชาการสุขภาพ เรื่อง วิธีการจัดระบบบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน

    •      วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวเปิดการประชุม วิชาการสุขภาพ เรื่อง วิธีการจัดระบบบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม

           โดยคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 วิทยากรในการอบรม ได้แก่ ดร.ประพิณ. วัฒนกิจ จากศูนย์วิชาการสุขภาพ ดร.ประพิณ วัฒนกิจ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม HHC ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าอบรม เป็นตัวแทนสหวิชาชีพ จาก รพ.พนมสารคาม, รพ.สนามชัย รพ.ราชสาส์นและรพ.ท่าตะเกียบ โดยเน้นการนำความรู้สู่การปฏิบัติจริงและเป็นรูปธรรม