...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ อำเภอพนมสารคาม ปี ๒๕๖๐
    •       วันที่ 11-12 กันยายนยน 2560 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

      และนายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คปสอ.พนมสารคาม และผู้ที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ อำเภอพนมสารคาม ปี ๒๕๖๐

            เพื่อเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอด ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข การวางแผน การประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ๔ ปีของหน่วยงานสาธารณสุขให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของส่วนกลาง และตอบสนองกับปัญหาสุขภาพพื้นที่ของประชาชน ณ ลมทะเล ชาเลต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง