...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  • การพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย
  •      ในวันที่ 21-22 กันยายน 2560 กลุ่มการพยาบาล รพ.พนมสารคาม จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้าย ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดย นพ. เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการ รพ. พนมสารคาม
   กล่าวเปิดการประชุม และคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงานการประชุม ครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร นพ.อรรถกร. รักษาสัตย์ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 96 คน เป็นแพทย์ พยาบาล
   เภสัช และสหวิวิชาชีพ จากรพ. พนมสารคาม , สสจ, รพ.บ้านโพธิ์, รพ.สนามชัยเขต, รพ.บางคล้า, รพ.ราชสาส์น และรพ.ท่าตะเกียบ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทีม Palliative care มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ.รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
   ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม ในครั้งนี้ รพ. พนมสารคาม วางแผนการนำ Syring driver มาใช้ในเรื่อง การบริหารยาแก้ปวดที่บ้านต่อไป