...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Healt Board : DHB)
  •      ในวันที่ 18 กันยายน 2560 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

   นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม
   ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Healt Board : DHB) อำเภอพนมสารคาม

   จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU DHB) โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาที่สำคัญของพื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายคือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอพนมสารคาม ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือดูแลและไม่ทอดทิ้งกัน ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม