...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ยินดีต้อนรับ ทีมผู้เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน จากกรมอนามัย
    •     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ ประธาน และคณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital นำเสนอแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานโครงการ GCH ในโรงพยาบาลพนมสารคาม เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
          โดยนำเสนอต่อคุณสุทธิดา อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และทีมผู้เยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน จากกรมอนามัย เพื่อกรมอนามัย นำไปจัดทำเรื่องเล่าความสำเร็จ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก และนำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงและนำไปเป็นแบบอย่างแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่าย
      ในการนี้ คกก.GCH รพ.พนมสารคาม ได้พาเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลพนมสารคามตามกิจกรรม GREEN สอดคล้องกับกลยุทธ์ CLEAN