...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ District Health Board : DHB ครั้งที่ 2
    •     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.00 น. เครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามนำโดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ District Health Board : DHB ครั้งที่ 2 โดยมีนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบใน 5 ประเด็นปัญหาของอำเภอพนมสารคาม ได้แก่ อุบัติเหตุจราจร ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) และการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป จึงขอกราบขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ด้วย