...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารทั่วไป
    •     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประจำเดือนของฝ่ายบริหารทั่วไป เวลา12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม โดย นางสุมิตร นพเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบนิหารงานของ รพ.พนมสารคาม และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำพันธสัญญาการปฏิบัติงานให้รักษาวินัยข้าราชการ อย่างเคร่งครัดและตั้งสัตย์ปฏิญาณพร้อมกันและให้แต่ละงานในสังกัดฝ่ายบริหารฯ นำเสนอ สรุปและวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสรุปความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ผลงานประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปมี จนท.มาร่วมประชุม 45 คน (รวมนักศึกษาฝึกงาน)