...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับ รพ.สต.

    •     วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม รพ.พนมสารคาม โดยนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน GREEN&CLEAN Hospital รพ.พนมสารคาม และนายชาญณรงค์ ยะคะเสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พนมสารคาม ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับ รพ.สต. โดยมีผู้เข้าประชุมระดับCUP จำนวน 20 คน จาก รพ.สต.12 แห่ง, สสอ. และ รพ. ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน ด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน GCH , ลดภาวะโลกร้อน , ส่งเสริมกิจกรรม GREEN และกลยุทธ์ CLEAN รวมถึงภาคีเครือข่ายระดับชุมชนต่อไป