...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ยินดีต้อนรับทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

    •     วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ/นำเสนอ Hospital Profile รพ.พนมสารคาม และ นางภมร พื้นบาตร เจัาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV /เลขาฯ มาตรฐานงานสุขศึกษา นำเสนอการดำเนินงานมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้แก่ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ และมาตรฐานงานสุขศึกษา แก่ทีมสุขภาพจาก โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวน 30 คน และทีมสุขภาพ รพ.พนมสารคาม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำเดินเยี่ยมชมตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลพนมสารคาม