...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  วันที่ 26-27 เมษาน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้มีการจัดประชุม
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

  •      วันที่ 26-27 เมษาน 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ
   โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธโสธร ดร.สมใจ นกดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   หัวหน้างานศัลยกรรมชาย โดยมี พ.ญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
   เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม