...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ออกเยี่ยมเชิงรุกและเสริมพลังเป็นการ Surprise Visit เพื่อตรวจตามเกณฑ์ 5 ส

    •      วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยนางสุมิตร นพเกตุ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV, GREEN&CLEAN Hospital ออกเยี่ยมเชิงรุกและเสริมพลัง เป็นการ Surprise Visit เพื่อตรวจตามเกณฑ์ ๕ส และเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในหน่วยงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และตึกผู้ป่วยในสามัญ (ชาย) โดยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อโอกาสพัฒนา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและต้อนรับจากหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง