...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รพ.พนมสารคาม จัดอบรมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ ด้วยโปรแกรม 3 ดี(รูปร่างดี ไขมันดี กล้ามเนื้อดี)"

    •      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม งานอาชีวอนามัยและศูนย์สุขภาพ ดีวัยทำงาน (Wellness Center) โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นต้นด้านสุขภาพด้วยโปรแกรม 3 ดีที่พนมสารคาม(รูปร่างดี ไขมันดีและกล้ามเนื้อดี) โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท นายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.พนมสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี อ.ดร.เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและทีมงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นระยะเริ่มต้นได้เน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนออกแบบดำเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมให้สำเร็จ ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อใน 3 เดือนและจะมีการประเมินผลต่อไป