...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    คปสอ.พนมสารคามจัดประชุมติดตามงานและร่วมต้อนรับ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา มาให้นโยบายการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ระบาด

    •       วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเครือข่าย สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (คปสอ.) ร่วมกับนายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอ พนมสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆของเครือข่าย และในการนี้ยังร่วมกันให้การต้อนรับ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและทีมควบคุมโรค สสจ.ฉะเชิงเทรา ในการเยี่ยมให้นโยบายและความช่วยเหลือปัญหาในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำเภอ พนมสารคาม ที่มีอัตราป่วยขึ้นเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดฉะเชิงเทราในขณะนี้ ทางเครือข่ายสาธารณสุข อำเภอพนมสารคาม ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย