...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    การอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อม รับการ Re-accreaditation ๔ สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ”

    •      วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ(ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมรับการ Re-accreditation ๔ สำหรับเจ้าหน้าที่และแกนนำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” โดยมี นางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล (ประธาน HA) พร้อม ทีมนำคุณภาพ จัดอบรม เป็นเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมนำ,คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล,หัวหน้าฝ่าย/งาน ทีมระบบงานสำคัญ รวมทั้งสิ้น ๖๙ คน และวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ. อังคณา นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เน้นการตามรอยทางคลินิก(Clinical tracer) และการตามรอย ระบบงาน สำคัญต่างๆ เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ทีมแกนนำ ระบบต่างๆและแกนนำหลักของหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปพัฒนาระบบงาน และหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธำรงรักษาระบบคุณภาพอย่างยั่งยืนสืบไป