...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ปี 2562

    •      วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเทพพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ประจำปี 2562 โดยมีนางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมหลักสูตร 1 รุ่น 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายจาก รพ.พนมสารคามและระดับเครือข่ายฯ รวม 90 คน กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ และจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ได้รับเกียรติจากวิทยากร รพ.พนมสารคาม และ สสอ.พนมสารคาม ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ เจ้าหน้าที่ใหม่มีศักยภาพ ทักษะในการทำงาน มีความรักและผูกพันในองค์กร พร้อมกับมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในระดับเครือข่ายฯ โดยมีคณะกรรมการบริหาร รพ.พนมสารคาม และ คปสอ.พนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว