...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมค้นหาอสม. ต้นแบบสุขภาพดี"

    •      วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การคัดกรองภาวะสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เครือข่ายอำเภอพนมสารคาม" จำนวน ๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน ต่อวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อสม.ได้ดูแลสุขภาพตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อเป็น อสม.ต้นแบบ และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการดูแล โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธิเปิดและให้โอวาท ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คือ คุณลาวัลย์ ประสงค์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและต้นแบบด้านการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ จึงขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย