...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    รับคณะอาจารย์ มาเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุสำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)

    •       วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ อ.ดร.สุพัตรา วัฒนเสน วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ จาก วสส.ขอนแก่น ที่มาเก็บข้อมูลวิจัยประเมินผลตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ สำหรับเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) : กรณีศึกษาวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น โดยมี ทพญ.สุนิศา เอกมณีนิล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม นางดวงมณี วิยะทัศน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (CM) และ นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน เป็นผู้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์ และนำคณะอาจารย์ ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน) ที่ ม.๓ บ้านเตาเหล็ก ต.พนมสารคาม ได้รับการต้อนรับและร่วมมือจากผู้สูงอายุ ทีม อสม.เป็นอย่างดี และถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป