...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

    •       วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนม นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม คุณสุดใจ แสงสุนทร หัวหน้ากลุ่มงาน การพยาบาล และคุณมลทิรา วงศกำภู หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จำนวน ๗ คน ที่มาศึกษาดูงานด้านโครงสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานการพยาบาล แผนกหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) เพื่อวางแผนเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวโดย เปิดดำเนินการหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔