...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    • วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ) โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ โรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นพ.อิสรพันธุ์ โชคไชย นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพิ่มรายได้และลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับเกียรติจากวิทยากร โรงพยาบาลชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน ๓ ท่าน คือ อาจารย์ภศล สุริยะ อาจารย์จารวี ขำนิ่ม และอาจารย์คุณัญญ์อร ศรีอุไรพงศ์ โดยจัดประชุม ๒ วัน คือ วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน