...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลพนมสารคาม​"

    •      วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพนม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ) กลุ่มงานการพยาบาล ร่วมกับงานห้องคลอด ได้จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีนางสาวสุดใจ แสงสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การจัดอบรมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน ในวันที่ ๕ และ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยทางสูติกรรม รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัครพล สุคนธานนท์ สูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้กับพยาบาลในโรงพยาบาลพนมสารคาม