...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    กลุ่มงานทันตกรรม รับการนิเทศงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

    •       วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม ทพญ.สุนิศา เอกมณีนิล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายงานทันตกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม ต่อ ทพญ.รัตนา จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข และทีมผู้นิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ทพ.วิชชาพล เมธาพิพัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลราชสาส์น ร่วมสังเกตุการณ์และทีมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.พนมสารคาม, รพ.สต. ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม เข้ารับการนิเทศงาน จำนวน 15 คน หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ทีมผู้นิเทศ ได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเสริมพลังที่ รพ.สต.บ้านต้นนา และไปตรวจการติดแน่นของการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นตาล และโรงเรียนวัดท่าเกวียน ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำเพื่อโอกาสพัฒนาต่อไป