...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๓"

    •       วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุขในการดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๓ โดยมี นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานงานสุขศึกษา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อ.ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ อ.ทิวาพร กลมกล่อม อดีตรองผู้อำนวยการ กองสุขศึกษา มาบรรยายแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา ปี ๒๕๖๓ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม HS4, Health Gate ระดับ รพช., รพ.สต. หลักสูตร ๑ รุ่น ๒ วัน คือ วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการมาตรฐานงานสุขศึกษา ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพพนมสารคาม จำนวน ๔๕ คน สิ่งที่ได้รับจากการอบรม คือ ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจกระบวนการทางสุขศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยน พฤติกรรม วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ออกแบบกิจกรรมและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและเป็นวิทยากรในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในกระบวนการสุขศึกษาเพื่อสร้างทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ และคงธำรงรักษาระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพต่อไป