...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ เข็มที่ ๑ วัคซีน Pfizer ในกลุ่มเยาวชน อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ได้เรียนและไม่ได้เรียนหนังสือ

    • วันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ให้บริการ วัคซีน รพ.พนมสารคาม โดยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ เข็มที่ ๑ Pfizer ในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ได้เรียนและไม่ได้เรียนหนังสือ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๘๙ คน แบ่งเป็น ● วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปวช. และปวส.ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคาม โรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองเสือ โรงเรียนวัดต้นตาล โรงเรียนวัดนาเหล่าบก โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ เด็กที่เรียน กศน.ในเขตอำเภอพนมสารคามที่มีอายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี และเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสืออายุ ๑๒-๑๘ ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพนมสารคาม จำนวน ๔๕๓ คน ● วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอพนมสารคาม (เฉพาะอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป) และเยาวชน ที่ไม่ได้เรียนหนังสืออายุ ๑๒-๑๘ ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพนมสารคาม จำนวน ๓๓๖ คน โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้ารับบริการของกรมควบคุมโรค และเน้นการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ