...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    "รพ.พนมสารคาม จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๕"

    • วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑.สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณอาคารโรงพยาบาล บ้านพัก และแฟลต ๒.ทำความสะอาดในจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อการมีสภาพแวดล้อม ที่ดี สะอาด ร่มรื่น กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคโควิด ๑๙ อีกทั้งเป็นการเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการ