...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ข้อมูลโรงพยาบาล
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ

ภาพรางวัล

ปีพุทธศักราช

การดำเนินงาน

2566 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลการดำเนินงานดีเด่น ตามนโยบาย EMS : Environment, Modernization and Smart Service ตามเกณฑ์ขั้นสูง เขตสุขภาพที่ 6 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน
รับมอบโดย นายสุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566
     
2566 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณคลินิกโรคจากการทำงานต้นแบบ ประเภท โรงพยาบาลชุมชนดีเด่น(การจัดบริการคลินิกโรคจากการทำงาน) แด่ โรงพยาบาลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ.2566
     
2566 นางภมร พื้นบาตร ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566
     
2566 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้มีผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566
     
2565 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับโล่รางวัล การบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับดีเด่น ระยะเวลารับรองผล 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567 มอบโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     
2565 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับใบรับรอง สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน ระดับดีเยี่ยม ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
     
2565 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับใบประกาศนียบัตร รับรอง สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลารับรอง 18 พฤษภาคม 2565 - 17 พฤษภาคม 2568
     
2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้ เพื่อแสดงว่า นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้รับคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
     
2565 โรงพยาบาลพนมสารคาม องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้รับเกียรติบัตร การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อประชาชน เรื่อง กิจกรรมทางกาย โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญขัย อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารด้านสุขภาพ ณ สิงหาคม 2565
     
2565 โรงพยาบาลพนมสารคาม เข้ารับโล่รางวัล ก้าวท้าใจเฉลี่ยสูงสุด อันดับ ๓ ประเภทองค์กร ภายใต้กิจกรรม "ต้นแบบองค์กรสุขภาพ ก้าวท้าใจ ก้าวไปด้วยกัน เขตสุขภาพที่ 6 " มอบโดย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖
     
2565 โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เข้ารับรางวัล "องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปี 2565 ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัล
ระดับเหรียญทองแดง"
     
2565 สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านการเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและปฏิบัติตามคู่มืองานโภชนาการในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     
2565 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบใบรับรองนี้ไว้เพื่อแสดงว่าสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย ประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
     
2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมอบใบรับรองนี้ไว้เพื่อแสดงว่าสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ดีมาก ของกรมอนามัย ประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
     
2565 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ นางดรุณี จันทกลัด ผู้มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตนและมีคุณูปการต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภท สรรเสริญ ชั้น 5
     
2564 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Government Easy Contact Center : GECC) พ.ศ.2564-2566 "ระดับพื้นฐาน" โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 1,488 ศูนย์ และผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 888 ศูนย์ ซึ่งโรงพยาบาลพนมสารคามได้มุ่งมั่น พัฒนาปรับปรุง และรักษาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คือการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยสูงสุด นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีของประชาชนที่มาใช้บริการทั้งในเขตอำเภอพนมสารคามและเขตอีกด้วย
     
2564 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
     
2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ออกหนังสือสำคัญฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานนิทรรศการดีเด่น (Poster Presentation) เรื่อง ลมหายใจใกล้บ้าน...สร้างความไว้ใจให้ดูแลลมหายใจในโรงพยาบาลชุมชน ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ Enhancing Trust in Healthcare
     
2563 โรงพยาบาลพนมสารคามได้ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโปรแกรม HS4 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีผลการประเมินรับรอง "ระดับคุณภาพ ปี 2563"
     
2563 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับประกาศเกียรติคุณ เข้ารับการประเมิน ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ร้อยละ 90 ) ระดับ A ( ร้อยละ 90 -100 ) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
     
2563 การสัมนาเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาระบบการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมของโรงพยาบาล:ความสำเร็จและความท้าทายโครงการศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงพยาบาลพนมสารคาม. ได้เข้าร่วม จัดนิทรรศการ และได้รับ. โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ รพ.ต้นแบบการดำเนินงานศูนย์จัดการความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข BPSC และเป็นรพ.ฝึกอบรม BPSC ให้แก่ รพ.ลูกข่ายที่ขยายผล อีก 3 แห่ง (รพ.สนามชัยเขต,รพ.บางคล้าและ รพ.คลองเขื่อน)โดยแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นแทนในการรับ โล่ห์ และประกาศนียบัตร จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
     
2564 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานGREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการรับรอง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔-๑๔มีนาคม๒๕๖๖
     
2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นางอุไร ศิลปกิจโกศล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
     
2563 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับคัดเลือกงานวิจัยดีเด่น ประเภท Service Plan สาขาไต จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับเกียรติบัตรในการร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
     
2563 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทโรงพยาบาลชุม เขตสุขภาพที่ 6 จาก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
     
2563

โรงพยาบาลพนมสารคามได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จาก คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2563 ระยะเวลารับรอง 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2567(4 ปี)

     
2563

โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท โรงพยาบาลขนาดกลางที่ดำเนินงานด้านการบริการเลิกบุหรี่ใน NCDs ดีเด่นประจำปี 2562 มอบโดยศาสตรจารย์เกียติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

     
2563 โรงพยาบาลพนมสารคามผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
re-accreditation ครั้งที่4 (HA) ประจำปี 2563 ซึ่งรับรองโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ระยะเวลารับรอง 11 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
     
2562 โรงพยาบาลพนมสารคามผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561และรักษามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 มอบโดย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชืงเทรา ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
     
2562 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับประกาศนียบัตร ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus รับมอบจากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
     
2562

โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับรางวัลศูนย์หลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน 150 เตียง อันดับ 3 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 

2562 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 จาก นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     
2562 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ประเภทโรงพยาบาลชุมชน จาก นายมณเทียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
     
2561 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับโล่รางวัลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น จาก นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธาน วันที่ 18 ธัีนวาคม 2561
     
2561

โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศููนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันที่ 27 กันยายน 2561

     
2561 โรงพยาบาลพนมสารคามรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับทอง " โดยนายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉช. เป็นประธานและผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สสจ.ฉะเชิงเทรา
     
2561 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับโล่พร้อมใบประกาศ รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทการบันทึกข้อมูลไม่เกินหนึ่งพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 3 ณ งาน E-Claim Awards 2017 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
     
2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ "คุณภาพ" จาก แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
     
2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561
     
2561 สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ แก่ นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และ
นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอ พนมสารคาม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
     
2561

โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพโรงพยาบาล โครงการการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โดยสมบูรณ์

ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

     
2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านการประเมินมาตรฐานและได้รับใบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นผู้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางแสน เฮอริเทจ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561
     
  2560 รพ.พนมสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560 ในระดับจังหวัด
     

2560

โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านการประเมินมาตรฐาน ได้รับใบประกาศ "ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS"
Happy Toilet ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มอบโดย...นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
     
2560 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร และได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัย ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
     
2560 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับเกียรติบัตร ผลงานวิชาการเรื่อง สถานการณ์การบันทึกเวชระเบียนด้วยโปรแกรม HosXp โดยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ฝ่านทันตกรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม รางวัลชมเชย ผลงานประเภท Governance Excellence
ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 มอบโดย นายปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 20 กรฎาคม 2560
     
2560 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับเกียรติบัตร รางวัลนำเสนอผลงานจังหวัดที่มีการดำเนินงานองค์กร/ชุมชนไร้พุงและคลินิกไร้พุงดีเด่น รางววัลที่ ๑ แด่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ มอบโดยนายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ณ วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ห้องประชุมโรงแรมเดอะไซมิส พัทยา จังหวัดชลบุรี
     
2560 หนังสือรับรองมาตรฐาน การพัฒนางานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทยืทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้กับ โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเถอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) อยู่ในระดับดีเยี่ยม
     
2560 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับใบประกาศนียบัตร จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานการนวดแผนไทย "ระดับดีเยี่ยม" มอบโดย นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
     
2560 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดย สภาเทคนิคการแพทย์ รับรองรอบที่ 2
     
2560 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภท โรงพยาบาลชุมชน ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  2560 โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital ระดับ 3 ดีมาก โดยผู้ตรวจประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะชิงเทรา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560
     

2560 ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
     
2560 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพนมสารคาม
ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลชุมชน โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร
กับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอัจฉรา
สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี
     
2560 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-Accraditation ครั้งที่ 3 (HA) ประจำปี 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
     
2560

โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๙ จากอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข
ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

  2559 ปี 2559 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านโครงสร้าง อาคาร สภาพแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย และวิศวกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ และมาตรฐานงานสุขศึกษา ระดับ 2 โดยสำนักงานบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี


2559 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้ผ่านการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ Health Promoting Hospital National Quality Criteria (HPHNQC) ระดับดีมาก ณ วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา
2559 โรงพยาบาลพนมสารคาม รับโล่รางวัลการพัฒนาโรงพยาบาลในระบบ QSC (Quality Service Clean) ดีเด่น เมื่อวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ณ งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2559 ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2559 โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับกระทรวงสาธารณสุข จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
2559 โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศ QSC ดีเด่น เขตสุขภาพที่ 6 ระดับ โรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ระอง
2559

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 มอบโดย นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผอ.สถาบันพระบรมราชนก
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท

  2559 ได้รับใบเกียรติบัตรเป็นองค์กรปลอดโฟม 100 % มอบโดย นพ.วีระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
  2559 กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัว ได้รับการคัดเลือก อสม.ดเด่นระดับเขต 4,5,6 และภาคกลาง ปี2559
นางวิภาณี อินทรศรี ม.1 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
  2559 แบบสรุปการตรวจประเมินการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี
หน่วยบริการของสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
  2559 งานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 6
"สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล" ขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นางวิไล ก้านแก้ว
ในฐานะแพทย์แผนไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
  2559

ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ งานมหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 6
"สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

  2559 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น
ให้แก่ นายนิรุต ณีคง เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ในงานการประชุม EMS Forum ณ อิมแพค เมืองทองธานี
  2559

หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการดำเนินงานในปี 2559 ด้าน รถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประเภท
ฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยดีเด่น ระดับ ALS ให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการประกาศคุณความดี
เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลพนมสารคาม ต่อไป
โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรในการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

  2558 ผ่านการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ระดับ 2 โดย กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข
  2558 เกียรติบัตร "เป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ดีเด่น" ณ วันที่ 16 มกรคาม 2558
โดย ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
  2558 ใบประกาศเกียรติคุณ"องค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโอกาส
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558
สุขภาพผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 2015 "
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  2558 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รางวัลชุดปฎิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด
ประเภท ชุดปฎิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ประจำปี 2557
  2558 โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ระดับ 4
ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558
  2557 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลพนมสารคามเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านโภชนบำบัดโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ระดับเขต ขั้นดีมาก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557
  2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ผ่านการประเมินรับรองต่อเนื่อง โรงพยาบาลสายใยรัก
ได้รับประทานเกียรติบัตร ในโอกาสที่ผ่านการประเมินรับรองต่อเนื่อง
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ประจำปี 2556
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
  2557

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและวิชาการ ดีเด่นอันดับ 1
ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภทที่ 3 วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ เรื่องการดูแลผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยา SK
ในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีอายุรแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

  2556

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการทางแพทย์
ได้รับใบประกาศใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ Laboratory Accreditation
จาก สภาเทคนิคการแพทย์ (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)

  2556

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย
ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการรังสีวินิจฉัย
จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)

  2556

ได้รางวัลปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
อำเภอพนมสารคาม ประจำปี 2556 (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)

  2556

ได้รางวัลปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)

  2555

ได้รางวัลปฎิบัติตามข้อกำหนดลแะเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
และสารเสพติดความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาล (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)

  2555

หน่วยโรคไต โรงพยาบาลพนมสารคาม ได้รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมโดยคณะอนุกรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม (คลิกดูภาพเกียรติบัตร)

 

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อ Best Practice นวตกรรมเทคนิกการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ
ประจำปี 2555 จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

2555

รางวัลวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เรื่อง ช่องทางด่วนผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด อันดับ 3

 

2555

ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย

 

2555

ได้รับรางวัล Audit Award 2012 ประเภท รพขนาด 61-150 เตียง

 

2555

ผ่านการประเมิน HA ยาเสพติด

 

2554

นำเสนอผลงาน นวตกรรมผลงานเด่นด้านการพยาบาล และได้รับการคัดเลือก
ร่วมจัดนิทรรศการ วันพยาบาลสากล โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
รับใบประกาศจาก หม่อมเจ้าโสมสวลี

 

2554

รับผู้ศึกษาดูงานทุนเจ้าฟ้ามหิดลดูงาน P4P โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้สนใจ
เลือกมาดูงานมากที่สุดจำนวน 75 คน และได้รับคะแนนผลรวมความพึงพอใจ
สูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 4.77 จากหน่วยงานทั้งหมด
7 แห่ง ในวันที่ 26 มค 2554

 

2553

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงาน กพร. รางวัลชมเชย
ในหัวข้อ “มิติใหม่ ที่ใส่ใจประชาชน” ในวันที่ 16 ธ.ค 2553 รับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี

 

2553

รางวัลการพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม (3S)
ระดับดีเยี่ยมของระดับเขต รับโล่รางวัลจาก รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 26 พย 2553

 

2552

ผ่านการ re-accredit HA

 

2552

ผ่านการประเมินสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

 

2551

ผ่านการ re-accredit HPH ของกรมอนามัย

 

2551

ดำเนินการประเมินองค์กรแบบ TQA

 

2549

ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

 

2547

ผ่านการรับรองคุณภาพ HA& HPH

 

2544

ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 14001

 

2543

ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9002